ข้อกำหนดเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

 

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

สัญญาการให้บริการของ เว็บไซต์ jinovel.com

          สัญญาการให้บริการฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญา”) ได้ระบุถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ www. jinovel.com หรือแอปพลิเคชัน Jinovel หรือ ช่องทางอื่นใดที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและให้บริการของ บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) แก่ผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน” หรือ “ผู้ใช้บริการ”)

          การให้บริการของบริษัทจะให้บริการผ่านรูปแบบ แพ็กเกจรายเดือน (ระบบ Subscription) และ ระบบการเติมถุงแดง โดยที่ผู้ใช้บริการจะได้รับบริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางการให้บริการอื่นใดของบริษัท ทั้งนี้ ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทได้ศึกษา เข้าใจ ยินยอม และตกลงด้วยความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการตามสัญญา รวมถึงระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

         

ข้อที่ 1. คำนิยาม

          “ช่องทาง JINOVEL” หมายความถึง การจัดจำหน่ายหรือให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือช่องทางต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือดูแลของบริษัท

          “แพ็กเกจ” หมายความถึง สิทธิในการเข้าถึงบริการหรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทางบริษัทเสนอการให้บริการผ่านช่องทาง JINOVEL เป็นกำหนดรายเดือน โดยจะมีเงื่อนไขการให้บริการที่แตกต่างกัน

          “ผลิตภัณฑ์” หมายความถึง หนังสือ นิตยสาร ไม่ว่าจะแสดงไว้ในลักษณะรูปเล่มหรือแยกเป็นรายตอน หนังสือเสียง การ์ตูน หรือเนื้อหางานวรรณกรรม หรือรูปภาพใดๆ ที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งปรากฏบน “ช่องทางของ JINOVEL”

          “ถุงแดง” หมายความถึง สิ่งที่ใช้แทนค่าเงินของ “ช่องทาง JINOVEL” ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้แลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดหาหรือให้บริการได้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการเสียค่าตอบแทนด้วยวิธีการชำระเงินเพื่อแลกเป็นถุงแดง โดยให้อัตราและมูลค่าของการชำระเงินเพื่อแลกถุงแดงเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทและเงื่อนไขของผู้ให้บริการชำระเงินในแต่ละช่องทาง

          “เงินขวัญถุง” หมายความถึง ค่าตอบแทนที่มอบให้แก่นักเขียนหรือผู้ที่นำผลงานวรรณกรรมหรือผลงานอื่น ๆ มาเผยแพร่ในช่องทางของ JINOVEL โดยกำหนดให้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินขวัญถุงเป็นเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทรวมถึงเงื่อนไขของผู้ให้บริการชำระเงินในแต่ละช่องทาง

          “ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลทั่วไปที่ใช้บริการของ ช่องทางของ JINOVEL ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนที่ทาง JINOVEL กำหนด โดยในช่องทางของ JINOVEL จะใช้คำว่า “คุณท่าน”

          “นักเขียน” หมายความถึง บุคคลทั่วไปที่ส่งผลงานวรรณกรรม ไม่ว่าจะด้วยลักษณะรูปเล่มหรือแยกเป็นรายตอน หนังสือเสียง การ์ตูน หรือเนื้อหางานวรรณกรรม หรือรูปภาพใดๆ ที่จัดทำ จัดพิมพ์ หรือดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลหรืออิเล็คทรอนิกส์ โดยในช่องทางของ JINOVEL จะใช้คำว่า “ท่านอาจารย์”

 

ข้อที่ 2. การให้บริการของบริษัท

          2.1 บริษัทให้บริการสำหรับการอ่าน ดู ฟัง หรือใช้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านเว็บไซต์หรือทางแอปพลิเคชันของบริษัท โดยสามารถรับบริการดังกล่าวได้ผ่านช่องทางของ JINOVEL ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าบริการ)

          2.1.1 ให้บริการผ่านเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจที่มีระบบการบริการเป็นรายเดือน (Subscription) ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกชำระค่าบริการเป็นรายเดือน หรือท่านสามารถชำระ 12 เดือนติดต่อกันได้ โดยราคาแพ็กเกจ เงื่อนไข สิทธิและหน้าที่ของแต่ละแพ็กเกจจะกำหนดไว้ในช่องทาง JINOVEL

          2.1.2 ให้บริการโดยระบบการเติมถุงแดง สำหรับการซื้อบริการตามที่บริษัทกำหนดไว้ในช่องทาง JINOVEL ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถใช้ถุงแดงเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และวรรณกรรมต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ท่านจะได้รับถุงแดงจากการซื้อในระบบการให้บริการ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

         

          2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการของบริษัทได้เฉพาะช่องทางของ JINOVEL ได้แก่ทางเว็บไซต์ www.Jinovel.com หรือทางแอปพลิเคชันของบริษัทซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากทางระบบปฏิบัติการ IOS หรือทาง ANDROID ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของท่าน อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต (Tablet) หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีในอนาคตซึ่งสามารถเข้าถึงหรือใช้
แอปพลิเคชันได้     

          2.3 การเป็นสมาชิกของท่านจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการยุติการเป็นสมาชิก

          2.4 สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางของ JINOVEL

ข้อที่ 3 การเข้าใช้บริการของบริษัทและการสร้างบัญชีผู้ใช้บริการ

         

          3.1 ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทด้วยการลงทะเบียนชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และตั้งรหัสผ่าน (Password) รวมถึงให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความเป็นจริงผ่านการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน ของบริษัท รวมถึงต้องแก้ไขข้อมูลบัญชีให้ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงในปัจจุบันอยู่เสมอ

          3.2 ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการในรูปแบบรายเดือน (Subscription) และ รูปแบบการเติมถุงแดง โดยมีข้อจำกัดการใช้บริการที่แตกต่างกันซึ่งปรากฎอยู่ในช่องทาง JINOVEL   

          3.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนไว้เป็นความลับ และป้องกันมิให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บัญชีของตนโดยมิชอบ โดยผู้ใช้บริการตกลงว่าหลังจากใช้บริการของบริษัทบนช่องทางต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการจะออกจากระบบ (Log out) โดยทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดการโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่านได้ โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับท่าน บัญชีผู้ใช้ (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ผู้ใช้บริการตกลงจะรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งปวงด้วยตนเอง  

          3.4 การตั้งรหัสผ่านของท่านในฐานะผู้ใช้บริการให้เกิดความปลอดภัยจะต้องประกอบไปด้วยรหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก ตัวเลข และมีสัญลักษณ์พิเศษอย่างน้อย 1 ตัว ในกรณีที่ท่านตั้งรหัสผ่านง่ายเกินไปหรือไม่รัดกุม จนเป็นเหตุให้ถูกโจรกรรมหรือขโมยรหัสผ่าน ท่านตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

          3.5 กรณีผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน (Password) ผู้ใช้บริการสามารถขอรับรหัสผ่านใหม่โดยดำเนินการผ่านช่องของJINOVEL ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีข้อสงสัยอื่นใด ท่านสามารถติดต่อผ่านทาง Email : contact@jinovel.com

          3.6 สำหรับการลงทะเบียนเพื่อสมัครบัญชีผู้ใช้บริการกับบริษัทนั้น ท่านต้องเป็นผู้มีอายุอย่างน้อย 20 ปี ขึ้นไป หรือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งสามารถทำนิติกรรมสัญญาที่ผูกพันท่านได้ตามกฎหมาย ในกรณีที่ท่านมีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ใช่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย บริษัทมีสิทธิขอหลักฐานการให้ความยินยอมในการสมัครบัญชีผู้ใช้บริการจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนท่านได้ โดยหากบริษัทได้ร้องขอเอกสารหลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวแล้ว ผู้ปกครองปฏิเสธการให้ความยินยอม หรือท่านไม่สามารถแสดงหลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ปกครองได้ บริษัทจำเป็นต้องทำการปฏิเสธการรับสมาชิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่าน

          3.7 กรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการรายใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที และถือเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญา โดยท่านต้องรับผิดชอบทุกต่อความเสียหายทุกประการที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว ทั้งทางแพ่งและอาญา

          3.8 ท่านตกลงจะไม่อนุญาตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือยินยอมให้บุคคลอื่นบุคคลใดที่ไม่ใช่เจ้าของบัญชีผู้ใช้บริการ ใช้บัญชีของท่านหรือบัญชีบุคคลอื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน หากบริษัทตรวจพบเหตุดังกล่าวหรือตรวจพบว่าการใช้บัญชีดังกล่าวขัดกับสัญญาฉบับนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของบริษัท บริษัทมีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่านและผู้ใช้บริการรายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงเลิกสัญญา โดยมิต้องคืนเงินหรือถุงแดง

          3.9  หากพบว่ามีบุคคลอื่นเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่านมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบในทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากบัญชีผู้ใช้บริการหรือรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ

 

ข้อ 4 ข้อกำหนดการใช้บริการ

          4.1 ท่านตกลงใช้บริการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือเพื่อการค้าไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ได้ตกลงกับบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น

          4.2 ท่านยอมรับว่า ในการเข้าถึงบริการและผลิตภัณฑ์ภายใต้การควบคุมและดูแลของบริษัทนั้น จะต้องกระทำผ่านช่องทางและโดยวิธีการที่บริษัทจัดไว้เท่านั้น 

          4.3 ท่านตกลงใช้บริการนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละแพ็กเกจที่ท่านเลือก และทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าแพ็กเกจหรือถุงแดง กรณีที่ท่านไม่ได้เข้าใช้งานอย่างใดๆ

          4.4 ท่านตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันละเมิดต่อบริษัทหรือทำให้บริษัทเสียหาย ไม่ว่าด้วยเหตุอันใดก็ตาม เช่น ทำสำเนา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แก้รหัส ดัดแปลง แก้ไข หรือโดยวิธีการอื่นใดกับระบบบริการหรือแอปพลิเคชันของบริษัทเพื่อเข้าถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันซึ่งมิได้จัดหาโดยบริษัทเพื่อใช้บริการภายใต้สัญญานี้ หรือพยายามกระทำการ หรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการอันเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ ทั้งนี้ เว้นแต่มีข้อตกลงกับบริษัทไว้เป็นอย่างอื่น

          4.5 ท่านรับทราบและเข้าใจดีว่า การใช้บริการของบริษัทนั้น ท่านมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับบริการด้วยตนเอง (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น) รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นด้วยตนเองทั้งสิ้น (เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น)

          4.6 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ขณะที่ใช้บริการของบริษัทนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรจากอุปกรณ์ปลายทางและแบนด์วิธของท่าน ซึ่งอาจเกิดค่าใช้จ่ายขึ้นซึ่งท่านตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

          4.7 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า ท่านไม่สามารถนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกไปใช้หรือเก็บไว้นอกช่องทางที่บริษัทจัดไว้ได้ เช่น การนำอุปกรณ์เสริมอื่นๆ มาใช้เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัท

          4.8  หากท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้บริการที่ระบุไว้ในข้อ 4 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าท่านผิดสัญญา และบริษัทมีสิทธิที่จะระงับหรือเพิกถอนบัญชี หรือระงับการใช้บริการของท่านได้ทันที ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่คืนถุงแดง ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ให้แก่ท่าน โดยในกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาดังกล่าวให้แก่บริษัทเต็มจำนวนมูลค่าความเสียหาย

         

 

ข้อ 5 การเลื่อนระดับหรือลดระดับแพ็กเกจ

          ในการใช้บริการของท่านผ่านช่องทาง JINOVEL นั้นเมื่อผู้ใช้บริการประสงค์ที่จะใช้ แพ็กเกจใดแล้ว จะไม่สามารถทำการลดระดับแพ็กเกจได้ (Downgrade) เว้นแต่ระยะเวลาของแพ็กเกจจะสิ้นสุดลง

          หากผู้ใช้บริการต้องการเลื่อนระดับแพ็กเกจ (Upgrade) ในขณะที่แพ็กเกจเดิมยังไม่สิ้นสุด บริษัทจะนำเอาระยะเวลาในแพ็กเกจที่เหลือมาเป็นส่วนลดแพ็กเกจที่ท่านต้องการเลื่อนระดับได้ โดยจะถือเป็นการยกเลิกแพ็กเกจเดิม และทำการเลื่อนระดับ (Upgrade) แพ็กเกจของท่านในทันที

 

ข้อ 6 ข้อจำกัดการใช้งาน

          6.1 ท่านรับรองว่าจะไม่ดำเนินการหรือกระทำการดังต่อไปนี้ผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท

          (ก) ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ละเมิดสัญญาหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลอื่น ละเมิดกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย อาทิเช่น ทำการแจกจ่าย ส่งต่อ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แฝงไปด้วยเนื้อหาอันเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชาติ ทำลายความมั่นคงของสังคม เนื้อหาที่เป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคายเป็นต้น

          (ข) ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้า และสิทธิต่างๆ ของบริษัท ตัวแทนบริษัท เจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ หรือบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งไฟล์อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือประกอบด้วยหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ การให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ หรือส่งต่อบัญชีผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น การนำเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต การเผยแพร่เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ลงในสื่อสาธารณะ

          (ค) บิดเบือนความจริง หลอกลวงผู้อื่น

          (ง)  แจกจ่าย ส่งต่อ แชร์เนื้อหาโฆษณาและข้อมูลขยะ

          (จ) กระทำการใดๆเพื่อให้มีขึ้นซึ่งสื่อที่มีไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์ แฟ้มข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นใดซึ่งออกแบบมาเพื่อทำลาย แทรกแซงหรือจำกัดการใช้งานตามปกติของบริการหรือเว็บไซต์ และ/หรือ  แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

          (ฉ)  การกระทำอื่นใดที่อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

          6.2 หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อ 5.1 จนเป็นเหตุให้ถูกบุคคลใดๆ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอให้บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดและจะเกิดแก่บริษัท รวมถึงความเสียหายที่เกิดแก่บุคคลอื่น ๆ ทั้งหมด

          6.3 ท่านตกลงที่จะไม่นำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงชื่อเสียงของบริษัทไปเกี่ยวข้องกับหรือใช้กับกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ในกรณีที่ท่านฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการใช้บัญชีของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนดังกล่าวได้

 

ข้อ 7  ค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงิน

          7.1 ท่านรับทราบและยอมรับว่า การใช้บริการเพื่อซื้อ อ่าน ดู ฟัง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านทางช่องทางของ JINOVEL นั้น มีทั้งบริการประเภทที่เรียกเก็บค่าบริการ และประเภทที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการ

          7.2 ท่านสามารถเลือกชำระค่าแพ็กเกจเป็นรอบชำระรายเดือน หรือชำระค่าแพ็กเกจล่วงหน้า 12 เดือน เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในช่องทาง JINOVEL ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินชดเชยส่วนต่างกรณีที่ไม่มีการใช้งาน

7.3 กรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกรับบริการในรูปแบบแพ็กเกจรายเดือน ท่านสามารถเลือกการชำระค่าบริการเป็นรอบรายเดือนหรือเลือกชำระล่วงหน้า 12 เดือน อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยบริษัทจะทำการหักค่าบริการอัตโนมัติภายใน 5 วันก่อนครบกำหนดวันสิ้นสุดแพ็กเกจ ผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต ที่ท่านลงทะเบียนอัตโนมัติต่อเนื่องกันทุกเดือนหรือทุกปีโดยบริษัทจะทำการต่ออายุอัตโนมัติให้ผู้ใช้บริการทันทีที่หักค่าบริการได้

          เมื่อถึงวันสิ้นสุดแพ็กเกจ หากท่านไม่ทำการยกเลิกแพ็กเกจ บริษัทจะถือว่าท่านประสงค์ที่จะใช้แพ็กเกจที่ท่านเลือกต่อไป โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการหักค่าบริการต่อเนื่องโดยอัตโนมัติไปอีก 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดแพ็กเกจผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ท่านลงทะเบียนไว้ เมื่อบริษัทสามารถหักค่าบริการสำเร็จ บริษัทจะดำเนินการต่อแพ็กเกจให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ

          หากบริษัทไม่สามารถหักค่าบริการต่อเนื่องกันตามระยะเวลาของวรรคสองได้ จะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกแพ็กเกจโดยปริยาย ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิท่านในการสมัครแพ็กเกจใหม่

          ทั้งนี้วันที่เรียกเก็บค่าแพ็กเกจอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า 1 วัน เนื่องจากความแตกต่างของเขตเวลา

          7.4 ในการทำการชำระเงินสำหรับค่าแพ็กเกจหรือคำสั่งซื้อใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินของผู้ให้บริการด้วย บัตรเครดิต หรือ
บัตรเดบิต ผ่านระบบการชำระเงิน ของผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการชำระเงินของท่านกับผู้ให้บริการระบบการชำระเงินทั้งสิ้น

          7.5 หากผู้ใช้บริการเลือกรอบการชำระล่วงหน้า 12 เดือนจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นรอบชำระรายเดือนได้จนกว่าระยะเวลาตามแพ็กเกจหมด

          7.6 ท่านสามารถใช้ "ถุงแดง" ในการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่บริษัทเป็นผู้จัดหาหรือให้บริการได้ โดยท่านจะได้รับถุงแดงจากการซื้อในระบบการให้บริการ หรือโดยวิธีการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การเติมถุงแดง") โดยท่านสามารถเติมถุงแดงผ่านช่องทางของ JINOVEL ภายใต้เงื่อนไขและตามวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้ในระบบการให้บริการของบริษัทเท่านั้นทั้งนี้ ท่านยอมรับและรับทราบว่า ถุงแดงดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือขอคืนเป็นเงินในทุกกรณี

          7.7 ถุงแดงนั้นไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยน ใช้แทนเงินหรือทรัพย์สิน ใช้ชำระหนี้ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเงินอื่นใดนอกจากใช้กับการบริการและแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ผ่านช่องทางของ JENOVEL หรือช่องทางอื่นของบริษัท

          7.8 เมื่อท่านพิจารณาตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการเติมถุงแดง หรือค่าบริการอื่นใดตามอัตราที่บริษัทหรือผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด บริษัทอาจกำหนดให้ท่านชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมจำนวนเศษสตางค์ที่ท่านมีหน้าที่ต้องชำระเพื่อประโยชน์แก่ท่านและการดำเนินการเติมถุงแดงของบริษัท โดยท่านตกลงชำระเงินให้ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทกำหนด ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับหรือหยุดการใช้บริการของท่านได้จนกว่าท่านจะดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

          7.9 อัตราค่าบริการ ราคาแพ็กเกจ หรือจำนวนถุงแดงที่ใช้แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในแต่ละรายการของบริษัท จะถูกกำหนดและแสดงอยู่ภายใต้ระบบการให้บริการของบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิพิจารณาและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการสำหรับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท รวมถึงวิธีการเรียกเก็บค่าบริการและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บค่าบริการได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยในกรณีท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท่านมีสิทธิยุติการรับบริการได้ ทั้งนี้ หากท่านยังคงใช้บริการต่อไป ถือว่าท่านตกลงและยอมรับในเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และให้ถือว่าข้อกำหนดที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้และมีผลบังคับใช้ทันที

          7.10 ท่านตกลงและรับทราบว่า ถุงแดงเป็นสิ่งใช้แทนการชำระเงินที่ใช้เฉพาะกับช่องทางของ JINOVELเท่านั้น และบริษัทเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาถุงแดงดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอน จำหน่าย หรือส่งต่อถุงแดงให้กับผู้ใช้บริการรายอื่นหรือบุคคลอื่นบุคคลใดได้ ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับการใช้บัญชีของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          7.11 ท่านไม่อาจโอนสิทธิในแพ็กเกจที่ท่านเลือกทั้งหมดหรือบางส่วน หรือโยกย้าย แลกเปลี่ยน จำหน่าย ส่งต่อหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิของท่านแก่บุคคลที่ 3 หรือสมาชิกอื่นใด ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าท่านฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทมีสิทธิระงับการใช้บัญชีของท่านเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนบัญชีของท่านได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          7.12 เมื่อท่านชำระเงินเพื่อเติมถุงแดงตามช่องทางที่บริษัทกำหนดแล้ว ท่านจะต้องตรวจสอบบัญชีของท่านเพื่อยืนยันการได้รับถุงแดงจากบริษัท ในกรณีที่การชำระเงินดังกล่าวล้มเหลว ขัดข้อง หรือเกิดความผิดพลาดใดๆ อันมีสาเหตุจากท่านโดยตรง เช่น ท่านไม่ได้ชำระเงินตามช่องทางที่ได้เลือกไว้ หรือชำระเงินไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่บริษัทกำหนดไว้ หรือชำระไม่เป็นไปตามวิธีหรือขั้นตอนที่ให้บริการช่องทางการชำระเงินกำหนด บริษัทสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าว เว้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของบริษัท

          7.13 ในการเติมถุงแดงนั้น หากท่านชำระเงินผิดพลาด ชำระไม่ตรงตามจำนวนที่บริษัทกำหนดหรือมีบุคคลใดชำระเงินผิดพลาดและไม่ได้แจ้งบริษัทหรือไม่มีผู้ใดแจ้งการชำระเงินเพื่อรับถุงแดงภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มีการชำระเงินให้แก่บริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณางดเติมถุงแดงในบัญชีผู้ใช้รวมถึงไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่ท่านหรือบุคคลดังกล่าว

          7.14 หากระบบเติมเงินของบริษัทเกิดความผิดพลาด  หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการชำระเงินเป็นเหตุให้การเติมถุงแดงของท่านล้มเหลว และเมื่อมีการกู้ข้อมูลคืนสำเร็จแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ตรงกับหลักฐานการชำระเงินที่ท่านนำมาแสดง หรือพิสูจน์ได้ชัดว่าท่านเป็นผู้ชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลให้สอดคล้องกับหลักฐานการเติมเงินที่ท่านนำมาแสดง

          7.15 หากระบบเติมเงินของบริษัทเกิดความผิดพลาด หรือเกิดจากความผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน เป็นเหตุให้ยอดการเติมถุงแดงน้อยกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระจริงแก่บริษัท บริษัทจะชดเชยส่วนต่างของถุงแดงให้ท่าน ในทางกลับกันหากยอดการเติมถุงแดงมากกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระจริงแก่บริษัท ทางบริษัทมีสิทธิเรียกส่วนต่างถุงแดงคืน

          7.16 ท่านมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล บัญชีธนาคาร รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิต บัญชี และข้อมูลทางการเงินไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของท่านเท่านั้น หากมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำรายการใดๆ ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของท่านเองทุกประการ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำรายการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัททั้งสิ้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการจัดเก็บที่ Server ของบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการใช้บัตรโดยไม่ได้รับอนุญาต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลบัตรเพิ่มเติม หรือปฏิเสธรายการสั่งซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลใดๆ

          7.17 หากท่านละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและวิธีการชำระเงินที่ระบุไว้ในข้อ 7. นี้ เป็นเหตุให้บัญชีผู้ใช้ของท่านถูกระงับ และ/หรือ เพิกถอน ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าชดเชยใดๆ จากบริษัทได้ และบริษัทสงวนสิทธิในคืนถุงแดงจากบัญชีผู้ใช้ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

 

 

          ข้อ 8  การคืนเงิน

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินหรือถุงแดงให้กับรายการสินค้าหรือแพ็กเกจที่ท่านได้ดำเนินการซื้อหรือใช้ถุงแดงเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกกรณี

 

ข้อ 9  ข้อกำหนดสำหรับนักเขียนหรือเจ้าของลิขสิทธิ์

            ในกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของในลิขสิทธิ์วรรณกรรมและประสงค์นำผลงานวรรณกรรมดังกล่าวมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL ท่านตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

          9.1 ในการนำงานวรรณกรรมมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL นั้น ท่านต้องกระทำตามเงื่อนไขของบริษัททุกประการ อาทิเช่น การยืนยันตน การส่งข้อมูลตามที่บริษัทต้องการ เป็นต้น

          9.2 กรณีผู้ใช้บริการผ่านระบบถุงแดง การคำนวณผลงานวรรณกรรมที่มาเผยแพร่ผ่านช่องทาง JINOVEL นั้น บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนแก่ท่านเป็นเงินขวัญถุง โดยท่านจะได้รับเงินขวัญถุงในอัตราจำนวนที่ได้ทำการตกลงกับทางบริษัท และท่านสามารถนำเงินขวัญถุงที่ได้รับมาแลกเป็นเงินกับบริษัทในอัตราตามที่กำหนดใน ข้อ 1. ข้างต้น

          9.3 กรณีผู้ใช้บริการผ่านระบบแพ็กเกจรายเดือน การคำนวณผลงานวรรณกรรมที่นำมาเผยแพร่ผ่านช่องทาง JINOVEL นั้น บริษัทตกลงชำระค่าตอบแทนแก่ท่านเป็นเงินขวัญถุง โดยสัดส่วนส่วนแบ่งของท่านจะคำนวณมาจากราคาแพ็กเกจที่นักอ่านได้สมัครไว้โดยคำนวณจากเรื่องที่ท่านได้ทำการอ่านภายในช่วงเวลาของแพ็กเกจ เมื่อแพ็กเกจสิ้นสุดรายได้จากแพ็กเกจจะกระจายเข้าสู่เรื่องที่นักอ่านได้อ่านตามจริงแล้วทางบริษัทจึงจะแบ่งตามสัดส่วนที่ท่านได้ทำการตกลงกับทางบริษัท ซึ่งท่านสามารถดูวิธีการคำนวณจาก แผนผังส่วนแบ่งของนักเขียนในระบบ SUBSCRIPTION เอกสารแนบท้ายสัญญา

          9.4 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของงานวรรณกรรมที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหน้าเว็บไซต์ ตัวอักษร รูปภาพ เสียง วิดีโอ ตารางภาพ เป็นต้น

          9.5 ท่านรับรองว่า งานวรรณกรรมและเนื้อหางานวรรณกรรมทั้งหมดที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL จะไม่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิของบุคคลอื่นใดๆ โดยในกรณีที่ท่านนำเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิในเนื้อหาหรืองานวรรณกรรมดังกล่าวทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรืองานวรรณกรรมใดๆ ที่ท่านเผยแพร่ทั้งสิ้น และหากวรรณกรรมนั้น ๆ มีลักษณะผิดกฎหมายหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ท่านมีหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาเพียงผู้เดียว และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อเป็นการเยียวยาความเสียหายและป้องกันความเสียหาย การเรียกร้อง หรือการฟ้องร้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นแก่บริษัททั้งหมด

          9.6 บริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวรรณกรรมของท่านเท่านั้น บริษัทมิได้มีสิทธิหรือกรรมสิทธิในในผลงานวรรณกรรมที่ท่านนำเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL แต่อย่างใด โดยท่านมีสิทธินำผลงานวรรณกรรมนั้นไปส่งต่อ เผยแพร่ หรือจำหน่ายให้สำนักพิมพ์ หรือตีพิมพ์เป็นรูปเล่มได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะลบหรือนำงานวรรณกรรมของท่านออกจากช่องทางของ JINOVEL ท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ให้บริษัทดำเนินการลบงานวรรณกรรมดังกล่าวออกหรือนำวรรณกรรมดังกล่าวออกจากช่องทางของ JINOVEL ของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม   

          9.7 ท่านยินยอมให้บริษัทนำงานวรรณกรรมและเนื้อหางานวรรณกรรมที่ท่านส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ภาพหน้าปก ภาพประกอบ หรือโลโก้ ไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสัญญารวมถึงการให้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้ เช่น การนำเนื้อหาบางส่วนของงานวรรณกรรมไปใช้โฆษณา หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น เป็นต้น

          9.8 ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู้มีสิทธิในงานวรรณกรรมและเนื้อหางานวรรณกรรมที่ท่านนำมาเผยแพร่ ว่าท่านได้ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาหรืองานวรรณกรรมนั้นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ท่านตกลงและยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยท่านจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกับบริษัทอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อสงสัยจากการร้องเรียนดังกล่าวยังไม่หมดไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการเผยแพร่งานวรรณกรรมดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว หรือลบ ยกเลิก หรือนำงานวรรณกรรมดังกล่าวออกจากช่องทางของ JINOVEL ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงสงวนสิทธิไม่ชำระค่าตอบแทนตามข้อ 9.2 , 9.3 ข้างต้นและเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนจากท่าน

          9.9 ในกรณีที่ท่านนำผลงานอื่นๆ นอกเหนือจากวรรณกรรมที่กล่าวข้างต้นมาเผยแพร่ผ่านช่องทางของ JINOVEL ซึ่งท่านเป็นผู้สร้างสรรค์หรือท่านมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมาย อาทิเช่นนิยาย บทประพันธ์เพลงกลอน รีวิวหนังสือ หนังสือการ์ตูน แอนิเมชัน เป็นต้น ท่านจะได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขและอัตราที่บริษัทกำหนดและพิจารณาเป็นรายกรณี โดยการพิจารณาจะประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ อาทิเช่นการได้รับความนิยม คำชม การรีวิวจากผู้ใช้บริการรายอื่นๆ หรือจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมทั้งการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

          9.10 ในการชำระเงินขวัญถุงให้แก่ท่านตามเงื่อนไขข้อ 9.2 , 9.3  นั้น หากเกิดความผิดพลาดไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากบริษัท พนักงานของบริษัท ความผิดพลาดของผู้ให้บริการระบบการชำระเงิน หรือระบบใด ๆ ของบริษัทก็ตาม จนเป็นเหตุให้จำนวนเงินขวัญถุงที่ท่านได้รับน้อยกว่าจำนวนจริงที่ท่านมีสิทธิจะได้รับ บริษัทจะชดเชยส่วนต่างของเงินขวัญถุงดังกล่าวให้ท่าน ในทางกลับกันหากจำนวนเงินขวัญถุงที่ท่านได้รับมากกว่าจำนวนจริงทีท่านมีสิทธิได้รับ บริษัทมีสิทธิเรียกส่วนต่างเงินขวัญถุงดังกล่าวคืนจากท่าน

ข้อ 10 ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

          10.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับประกันว่า การบริการของบริษัทจะตรงตามความต้องการของท่าน และจะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ รวมถึงไม่รับประกันว่า เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทนั้นถูกต้อง น่าเชื่อถือ หรือคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์หรือบริการของบริษัทจะเป็นไปตามความคาดหวังของท่าน ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบริษัท โดยให้ถือว่าการใช้บริการของบริษัทเป็นดุลยพินิจของท่าน และท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดอันเนื่องมาจากการเข้าถึงการบริการนั้นๆ

          10.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า การบริการของบริษัทขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ในขณะให้บริการ โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุดเพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความชำรุดบกพร่อง อันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ความเสียหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจันฮอร์ส หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่นๆ และการโจมตี การกระทำของแฮกเกอร์

(ข) การกระทำใดๆ ที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของระบบอินเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ หรือบุคคลภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมกาดำเนินการของบริษัทในการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การสร้างความเสียหายแก่ข้อมูลหรือโปรแกรม การก่อกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่าย การเข้าถึงระบบหรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และการจารกรรมข้อมูล

(ค) ท่านละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ เช่น การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลอื่นเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของตน

(ง) เหตุการณ์อื่นๆ ที่ บริษัทไม่อาจควบคุมหรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า

          10.3 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการภายใต้สัญญาฉบับนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลเหล่านั้นได้ บริษัทจึงขอ สงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลดังกล่าว และไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา สินค้าและบริการ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ปรากฏบนหรือผ่านมาจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลนั้นทั้งสิ้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันกับข้อมูลและการสื่อสารกับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทดังกล่าว การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความเข้าใจกฎระเบียบและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าไปเยี่ยมชมนั้น รวมถึงความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง

          10.4 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความชำรุดบกพร่อง หรือความสูญเสียใดๆ อันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยซึ่งเป็นเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การระบาดของโรคระบาด พายุ ภัยสงคราม การจลาจล กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

          10.5 ท่านตกลงและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบและปราศจากซึ่งภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่มีการระงับหรือยกเลิกกิจการ ระบบการให้บริการ หรือสัญญาระหว่างบริษัทกับเจ้าของสิ่งตีพิมพ์หรือบุคคลอื่น รวมถึงบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ท่านไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงบริการของบริษัทได้ การสูญหายของข้อมูลหรือค่าใช้จ่ายจากการเติมถุงแดงหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือสำหรับการดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท รวมทั้งบริษัทจะไม่มีภาระผูกพันการให้บริการแก่ท่านทุกกรณีอันเกิดจากเหตุดังกล่าว

ข้อที่ 11 การโฆษณา

          11.1ท่านตกลงว่าขณะที่รับบริการอยู่นั้นท่านยินยอมให้บริษัททำการเสนอโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข้อมูล ทั้งข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงธุรกิจ โดยอาจดำเนินการโดยทางบริษัทเองหรือตัวแทนหรือโดยบุคคลที่สามอันเป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ วิธีการและขอบเขตในการโฆษณานั้น บริษัทสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

          11.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านมีหน้าที่พิจารณาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทด้วยตนเอง และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของท่านตามข้อมูลการโฆษณานั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของท่านที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือเนื้อหาที่ผู้ลงโฆษณาได้ลงไว้ทั้งสิ้น

 

ข้อที่ 12 การรักษาข้อมูลบุคคลของผู้ใช้บริการ

          บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก และจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับบริษัทและบริษัทได้เก็บรวบรวมไว้อย่างเหมาะสมตาม “นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทโดยบริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอย่างรอบคอบ ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า บริษัทอาจเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินการตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ภายใต้นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึงการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา หรือการบริการอื่นๆ ที่อาจเป็นที่สนใจของท่านได้

 

ข้อที่ 13 ทรัพย์สินทางปัญญา

          13.1 ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่อยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท เช่น ตัวอักษร ข้อความ กราฟฟิค โลโก้ เสียง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ตารางภาพ รวมถึงข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางของ JINOVEL ทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท  ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และ/หรือ บริษัทได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้สิทธิจากผู้มีสิทธิให้บริษัทสามารถใช้เนื้อหาดังกล่าวในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัทได้ และบริษัทได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและในต่างประเทศ 

          13.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า ในการซื้อหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ผ่านบริการทางเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ท่านมิได้รับสิทธิในความเป็นเจ้าของลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ใน ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหานั้นๆ

          13.3 ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท และจะไม่ทำการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ลอกเลียน ส่งผ่าน ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนรอยเพื่อทำขึ้นมาใหม่ จัดแสดง มีส่วนร่วมในการจำหน่าย เผยแพร่ หรือหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน เว้นแต่จะรับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทหรือผู้มีสิทธิตามกฎหมายในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ เนื้อหาดังกล่าว หรือเป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นตามกฎหมาย

          หากบริษัทพบว่ามีการละเมิดกฎหมายภายในเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชันของบริษัท บริษัทมีสิทธิในการพิจารณามาตราการต่าง ๆ และดำเนินการจัดการกับท่าน บัญชีผู้ใช้ของท่าน และการละเมิดได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อเป็นการยับยั้งความเสียหาย

          13.4 หากผู้ใช้บริการรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 12 ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด บริษัทมีสิทธิยุติการให้บริการและขอเลิกสัญญากับผู้ใช้บริการรายนั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการใดๆ ที่ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวได้ชำระมาแล้วทั้งสิ้น อีกทั้งบริษัทมีสิทธิเรียกให้ผู้ใช้บริการรายดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัท โดยบริษัทมีสิทธิดำเนินคดีกับผู้ใช้บริการรายนั้นได้ตามกฎหมาย

ข้อที่ 14 การยกเลิกการต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัติ

          กรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ระบบแพ็กเกจรายเดือน ท่านสามารถยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติได้ทุกเมื่อ แต่หากท่านต้องการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติให้มีผลในเดือนหน้าท่านต้องทำการยกเลิกก่อนระยะเวลาการหักเงินตามข้อ 7.3 ทั้งนี้ท่านยังสามารถใช้บริการได้จนสิ้นระยะเวลาของแพ็กเกจ

          หากท่านทำการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติภายหลังจากที่มีการหักชำระเงินไปแล้ว จะถือเป็นการยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติในรอบการชำระเงินรอบถัดไป

 

ข้อที่ 15 การเลิกสัญญา

          15.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับ ยกเลิก หรือลบบัญชีของท่าน รวมถึงการเข้าถึงบริการใดๆ ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้

        (ก) ท่านละเมิดหรือการกระทำใดๆ ที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้

        (ข) ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จแก่บริษัทในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกและ/หรือเพื่อใช้บริการของบริษัท

        (ค) บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ หรือตามที่มีกฎหมายประกาศ หรือมีเหตุอื่นใดอันจำเป็นเพื่อยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่บริษัท

        (ง) บริษัทมีเหตุจำเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยหรือสถานการณ์ที่จำเป็นอื่นๆ

          15.2 ในกรณีที่มีการเลิกสัญญาด้วยเหตุตามที่ระบุไว้ในข้อ 15.1 (ก) และ/หรือ 15.1 (ข) ข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการ ค่าธรรมเนียม รวมถึงถุงแดงให้แก่ท่านทั้งสิ้นในทุกกรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการเลิกสัญญาดังกล่าว ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทด้วย โดยหากค่าชดเชยความเสียหายนั้นไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัททั้งหมด บริษัทมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกร้องให้ท่านชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยต่อไป

 

 

 

ข้อที่ 16 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา

          16.1 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น บริษัทมีสิทธิปรับแก้เงื่อนไขสัญญาฉบับนี้ ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบการแก้ไขสัญญาฉบับล่าสุดได้ที่หน้าเว็บไซต์บริษัท

          16.2 หลังจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาฉบับนี้แล้ว หากท่านยังคงรับบริการของบริษัทต่อไป ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่หากท่านไม่ยอมรับหรือไม่เห็นพ้องกับการแก้ไขเงื่อนไขดังกล่าวท่านสามารถหยุดใช้บริการของบริษัทได้ทันที

ข้อที่ 17 กฎหมายใช้บังคับและศาลที่มีเขตอำนาจ

          17.1 สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

          17.2 การตีความและการบังคับใช้สัญญาฉบับนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและบรรดาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้อำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ

          17.3 ในกรณีที่ข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้หรือตกเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าเงื่อนไขและข้อสัญญาอื่นๆ ในสัญญาฉบับนี้ยังมีผลใช้บังคับสมบูรณ์

 

ข้อที่ 18 ช่องทางการติดต่อ

          หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือคำเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับบริการของบริษัทท่านสามารถติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท Email : contact@jinovel.com ทางบริษัทพร้อมที่จะดูแลท่านด้วยความยินดีและบริการอย่างเต็มใจ